Espai d'aprenentatge - M. Helena Tolosa                                         

                                                                                                                                                        Fotografia_Jordi Massoni

Una serendipitat és un descobriment casual o imprevist fet per un investigador en el curs d'una recerca orientada a altres objectius i amb pressupòsits teòrics diferents. Les serendipitats es produeixen sense planificació i es donen de manera inesperada.

Puja a la barca i en el teu viatge,  desitjo que la formació en aquest espai t'aporti descobriments que no esperaves!                                                                                

  Available courses

  EL CONFLICTE FORMA PART DE LA VIDA HUMANA El conflicte arriba quan aquest s’enquista. VIOLÈNCIA, VANDALISME, DISRUPTIVITAT, CONFLICTES INTERPERSONALS, ASSETJAMENT ... Aquesta formació vol donar a conèixer i facilitar eines per prevenir i detectar els eixos de discriminació que legitimen  violències, ocultes o manifestes, que poden conduir   a L’ASSETJAMENT O BULLYING. Treballarem amb  l'enfocament restauratiu global per a promoure una convivència positiva. Prendre consciència de quins són els elements que intervenen en les diferents formes de violència i assetjament  així com els elements que actuen en la prevenció (estratègies de regulació emocional, comunicatives i de gestió del pensament per resoldre conflictes i, la promoció de l’autoestima com una eina primordial a treballar). Aquest abordatge de la prevenció de la violència  ha d’integrar:  família, societat i escola i exposarem quin paper hi pot tenir cadascú.  


  No volem CONTROLAR  els altres, ens hi volem RELACIONAR.

  Quan la convivència és positiva, les situacions conflictives es viuen i es resolen de manera assertiva, pacífica, amable: restaurativa.

  EL CONFLICTE FORMA PART DE LA VIDA HUMANA, és consubstancial a la vida mateixa. La prevenció i la gestió positiva del conflicte son eines bàsiques per a les competències personals imprescindibles per gestionar les relacions personals, laborals i la vida mateixa.

  Cal prendre consciència de quins són els elements que intervenen en les diferents formes de conflictes, els eixos de violència, l’assetjament escolar,  així com els elements que actuen en la prevenció: les estratègies de regulació emocional, comunicatives, de gestió del conflicte i, la promoció de l’autoestima.

  Aquest abordatge de la prevenció de la violència i la gestió positiva del conflicte ha d’integrar:  família, societat i escola.

  Aquesta formació es nodreix d’enfocaments restauratius en la gestió de les relacions i la gestió dels conflictes.

  Els principis restauratius treballen per fomentar el sentit de comunitat i les relacions humanes així com gestionar el conflicte i les tensions reparant el dany i forjant relacions. Inclouen una aproximació global d’ elements proactius (revisió d'elements estructurals, adquisició de competències relacionals, habilitats de comunicació i noves metodologies de gestió de les relacions) i, també, elements responsius (estratègies de resolució de conflictes que superin el model punitiu) com la mediació, les reunions restauratives o els cercles de resolució de problemes.

  La formació ens dono eines i elements per tenir un Projecte de Convivència  que abraça les relacions humanes i la gestió del conflicte.